Artikel 1: De identiteit van de ondernemer

Bybonita fashion

Postweg 51

3769 BV Soesterberg

KvK-nummer: 85131377

BTW-nummer: NL004054625B42

E-mail: info@bybonitafashion.nl

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

Artikel 3: Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4: De overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen van Bybonita fashion zijn vrijblijvend. Bybonita fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.2 Getoonde en/of verstrekte samples en modellen, alsmede opgaven van kleuren, maten, en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal, websites of social media van Bybonita fashion zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument door Bybonita fashion. Zolang Bybonita fashion de bestelling niet aan de consument heeft bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de aanvaarding van de consument afwijkt van het aanbod van Bybonita fashion, dan is Bybonita fashion hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.4 Bybonita fashion behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt de consument al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.

4.5 Door bij ons te bestellen ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen.

 

Artikel 5: prijzen/ verzendkosten/ betaling

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

5.2 Voor transport binnen Nederland, met uitzondering van Caribisch Nederland, brengt Bybonita fashion maximaal € 5,95 in rekening. Voor consumenten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Bybonita fashion behoudt zich het recht voor om dit bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door DHL of een gelijkwaardige aanbieder van pakketdiensten.

5.3 Bybonita fashion werkt in beginsel door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Na ontvangst van de gehele betaling verzendt Bybonita fashion de bestelling van de consument. Alle artikelen blijven eigendom van Bybonita fashion totdat de gehele betaling is ontvangen.

 

Artikel 6: Levering

6.1 Bybonita fashion verzendt alle bestellingen die voor 16.00 uur zijn geplaatst in principe de zelfde werkdag via DHL (of een gelijkwaardige pakketdienst) naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Wij streven ernaar om bestellingen voor 16.00 uur de zelfde werkdag te verzenden, maar dit lukt helaas niet altijd. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan per e-mail bericht.

6.2 Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

6.3 De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het voorgaande geldt niet als partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, als er sprake is van overmacht aan de zijde van Bybonita fashion of de door haar ingeschakelde derde(n).

6.5 Bybonita fashion streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.

6.6 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval neemt Bybonita fashion zo spoedig mogelijk contact met de consument op.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht/ retournering/ garantie

7.1 Na ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop heeft de consument een bedenktijd zoals beschreven in artikel 7.3.

7.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de consument een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

7.3 Indien de consument niet tevreden is over de bestelling via onze webshop, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat hij/zij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. De consument kan hiervoor gebruik maken van het formulier onderaan de pakbon De consument kan ook het herroepingsrecht inroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De consument verzendt het (de) te retourneren artikel(en) met de pakbon direct, maar in ieder geval binnen veertien dagen na indiening van het voornoemde formulier of de ondubbelzinnige verklaring, aan Bybonita fashion. De consument draagt de kosten voor de retourzending.

7.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen.

7.5 Heeft de consument de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag de consument deze omruilen voor een andere maat of het aankoopbedrag.

7.6 Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag aan de consument te retourneren.

7.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van het herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, behoudt Bybonita fashion zich het recht voor om een retourzending te weigeren.

7.8 Op basis van de wet heeft de consument recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de consument er redelijkerwijs van mag hebben. Wij zullen een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de consument voldoen dan kan de consument de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.

7.9 De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:

  1. Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld);
  2. Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen;
  3. De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;
  4. De consument de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd; en/of
  5. Het artikel volgens de door de consument verstrekte specificatie(s) is vervaardigd.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1 Bybonita fashion heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bybonita fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Bybonita fashion kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Bybonita fashion is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Bybonita fashion zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 

Artikel 10: Diversen

10.1 Indien de consument aan Bybonita fashion schriftelijk opgave doet van een adres, is Bybonita fashion gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan Bybonita fashion schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Bybonita fashion gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bybonita fashion deze Algemene voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bybonita fashion in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijke voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bybonita fashion vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Bybonita fashion is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11: Klachtenregeling

11.1 Bybonita fashion beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bybonita fashion, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij Bybonita fashion ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bybonita fashion binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 De consument geeft Bybonita fashion in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, zoals beschreven in artikel 11.5.

11.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Bybonita fashion( bonita.meerding@hotmail.com) Bybonita fashion zal de klachten behandelen als beschreven in artikel 11.3.

11.6 Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij Bybonita fashion schriftelijk anders aangeeft.

11.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Bybonita fashion, zal Bybonita fashion naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen ,repareren of terugbetalen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.